̄͜ (ر)

   

(̣̣̄) ̣ -̄̄͜

C̄̄ -̣ā͜ ‘̄ ̣ā ā

C̄̄ ̣ -‘̄ -ā̄

C̄̄ -̣̣ -̣ā͜ ‘̄ -ā̄̄

C̄̄ -̄ ̣ ̄

C̄̄ ̣ -̄ -̄̄͜

C̄̄ ̣ -̣ӣ -̄̄͜

̄̄ ̣ ‘̄ -̣ -‘ӣ

-̣ā͜ ‘ -̄ -’̣

C̄̄ -̄ ̣-̣̄ -̄̄

C̄̄ ̣ӯ -ӯ̄

C̄̄ -‘̄ -’

C̄̄ ‘ -̄ ̄

̄ ̄

C̄̄ -̣ā͜ ӯ͜‘

C̄̄ ӯā ӯ

C̄̄ ‘ -ạ̄ ӯā

C̄̄ ̣-̣ā ӯ̣

C̄̄ ̣ ̣ ̣ӯ

C̄̄ ̣ ̣ ā̄ -ā̄

C̄̄ -̣ ̣ӯ -ӯ̄

C̄̄ ̣ ̣ -‘̄̄

C̄̄ ̣ ̄̄

̣ -̄̄͜ (ر)
(̣̣̄) ̣ -̄̄͜
̣ -̄͜ӣ
̄͜ ( ā -ā -̄͜ ͜)
̣ ̄̄͜ ̄ (̄)
̣ ̄̄͜ ̣ā ā (ر)